Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Grønagervej

 1. Indledning
  Foreningens navn er Grundejerforeningen Grønagervej.
  Alle ejere af en parcel på Grønagervej har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen.

 2. Formål

  Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser.

 3. Medlemmernes forpligtelser og rettigheder

  Bebyggelsen stod færdig i 1957-60 efter arkitekt H.C. Christiansens tegninger: Røde tegltage, røde og gule mursten, hvidmalet træværk og haven omgivet af ligusterhæk i skel og mod Grønagervej/Røde Mellemvej/Ærtelandsvej.
  Følgende må aldrig fraviges, jf. Romertalsdeklaration VII 11255 § 4:
  • Tagbeklædningen skal være røde teglsten og må ikke afvige fra de øvrige huse.

  • Murværket må ikke overmales, men skal fremstå med de oprindelige sten og fuge og må ikke afvige fra de øvrige huse.

  • Spær under udhæng og ved garage må ikke fjernes eller skjules.

  • Skodder skal bevares på siden med lige numre mod Grønagervej.

  • Hække i skel og mod Grønagervej/Røde Mellemvej/Ærtelandsvej skal være ligusterplanter, og der må ikke opsættes plankeværk.

  • Ved opmaling og fornyelse af træværk og vinduer bør man prøve at se på bebyggelserne som en helhed.

  • Alle medlemmer har pligt til at holde det halve vejareal, der er beliggende ud for vedkommendes parcel i ren og forsvarlig stand samt fri for ukrudt og sne, jf. Bekendtgørelse af lov om private fællesveje. Overholder et medlem ikke sine forpligtelser hertil eller undlader at efterkomme et påbud herom fra bestyrelsen, har foreningen ret til at lade arbejdet udføre for vedkommendes regning.

  • På parcellerne må ikke drives virksomhed, der ved lugt, røg eller støj kan genere andre medlemmer. Dette gælder også husdyrhold.

  To gange årligt – forår og efterår – afholdes der arbejdsdage, hvor foreningens fællesarealer vedligeholdes. Medlemmerne bør så vidt muligt deltage én af dagene.

  Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold skal indgives skriftligt til foreningens formand. Er et medlem utilfreds med en af bestyrelsen truffen beslutning, kan sagen forlanges forelagt på den næste generalforsamling, der endelig afgør sagen.

 4. Kontingent

  Alle medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet består af to dele:
  1. Foreningen, til vedligeholdelse af fællesarealer, legeplads, sociale arrangementer og administration.
  2. Vejfonden, til vedligeholdelse af vejen. Der udarbejdes et regnskab for hver del.

  Regnskabsåret er 1/1-31/12. Det årlige kontingent forfalder til betaling senest den 1. april og indbetales på foreningens bankkonto.
  Undlader et medlem at betale kontingent, har bestyrelsen ret til at inddrive restancer på medlemmets regning.
  Ved salg af parcellen skal den nye ejers navn og adresse meddeles formanden. Man er pligtig til at betale kontingent så længe parcellen ejes.
  Fraflyttede medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller nogen del af foreningens formue.

 5. Generalforsamling

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

  Bestyrelsen fastsætter stedet for generalforsamlingens afholdelse og indkalder med mindst 14 dages varsel skriftligt hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og reviderede regnskaber for foreningen og vejfonden. Dagsordenen skal omfatte:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Reviderede regnskaber og budgetter for foreningen og vejfonden samt fastsættelse af kontingent til foreningen og vejfonden
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant samt revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

  Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan komme til forhandling og afgørelse på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling være afgivet skriftligt til foreningens formand senest 15. januar.
  Er et emne behandlet og forkastet på en generalforsamling, kan det ikke optages til fornyet behandling før næste ordinære generalforsamling. Der kan ikke afgives mere end én stemme pr. parcel. Et medlem kan repræsenteres ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen kl. 12:00.

  Generalforsamlingen foreslår og vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Stemmeafgivelse skal være skriftlig, hvis et medlem fremsætter ønske herom. Alle generelle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

  Til vedtagelse af beslutninger, der vedrører sager af beløb over kr. 100.000, forandringer i foreningens vedtægter eller foreningens ophævelse, kræves det, at mindst to tredjedele af foreningens parceller er repræsenterede (45), og at beslutningen vedtages af mindst to tredjedele af de fremmødte repræsenterende stemmer (30). Er dette ikke tilfældet, udgår sagen.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen, bestyrelsen eller når mindst 10 medlemmer skriftligt ønsker et bestemt emne behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes indenfor 30 dage efter begæringens indgivelse og indkaldes med 14 dage varsel. På denne ekstraordinære generalforsamling afgøres spørgsmålet uanset de stemmeberettigedes antal, dog kræves der atter to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede, for at beslutningen kan betragtes som
  vedtaget.
  Ved vedtægtsændringer eller foreningens ophævelse kræves det fortsat, at mindst to tredjedele af foreningens parceller er repræsenterede (45), og at beslutningen vedtages af mindst to tredjedele af de fremmødte repræsenterende stemmer (30). Er dette ikke tilfældet, udgår sagen.

 6. Bestyrelsen

  Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, sekretær, kasserer og et bestyrelsesmedlem samt en suppleant til bestyrelsen. Endvidere vælger generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisoren og revisorsuppleanten afgår hvert år, men kan ligeledes genvælges. På de ordinære generalforsamlinger er følgende 2 grupper skiftevis på valg: Ulige år: formand, kasserer, suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant. Lige år: næstformand, sekretær,
  bestyrelsesmedlem, revisor og revisorsuppleant.

 7. Bestyrelsens forretningsorden

  Bestyrelsen afholder konstituerende møde i marts, hvor de nyvalgte medlemmer sættes ind i forretningsordenen og de sager, der for tiden arbejdes med. På mødet godkendes referatet fra generalforsamlingen og underskrives af dirigenten og sekretæren. Senest ugen efter uddeles referatet til samtlige parceller. Der afholdes møder, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
  Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 gange efter hinanden uden lovligt forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i den udtrådtes sted.
  Dagsordenen fastlægges af bestyrelsen afhængig af behov. Sekretæren udarbejder og udsender referat som godkendes på næste møde af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  Forslag, ansøgninger eller klager fra medlemmerne behandles kun, hvis de foreligger skriftligt. Bestyrelsen afgør sagerne ved flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden repræsenterer foreningen i alle mod denne rejste retskrav, eventuelt bistået af foreningens advokat. Bestyrelsen udbyder og modtager tilbud på foreningens vegne vedrørende fællesarbejder. Antagelse af tilbud sker af bestyrelsen, dog efter generalforsamlingens bemyndigelse.

  Formanden kan dog efter samråd med den øvrige bestyrelse lade foretage mindre arbejder, der er nødvendige, jf. punkt 5. Generalforsamling.

 8. Regnskab og revision

  Kassereren fører foreningens og vejfondens regnskaber. Det er kassererens pligt at indsætte de beløb, der modtages, på foreningens bankkonto. Kassereren er pligtig til på bestyrelsesmøderne at aflægge regnskab for de ind- og udbetalinger, der er foretaget. På de ordinære generalforsamlinger skal kassereren fremlægge regnskaberne i revideret
  stand. Endvidere skal regnskaberne med tilhørende bilag fremlægges for revisoren, når denne foretager revisioner.
  Transaktioner på foreningens konti kan kun foretages af formand og/eller kasserer.
  Revisoren skal gennemgå foreningens regnskaber og forvisse sig om, at de i regnskaberne opførte aktiver, er til stede. Foreningens regnskaber opgøres pr. 31. december. Regnskaberne skal være revideret inden 1. februar. En kopi af regnskaberne med revisorens påtegning skal tilsendes medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 9. Øvrige bestemmelser

  Fremkommer der spørgsmål, som ikke beskrives i denne vedtægt, skal bestyrelsen forsøge at løse og afgøre disse og fremlægge dem til godkendelse på førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamling den 27. februar 2023

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *